top of page

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на Стрийт Шефс ООД (наричан по-долу “сайт”). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Стрийт Шефс ООД и Клиента. Стрийт Шефс ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през сайта стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през сайта стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

 

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Стрийт Шефс ООД – гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул."Кораб планина", 55, предоставящо стоки онлайн посредством сайта.

 

Под “стоки/артикули”, предоставяни през “сайта” се разбират описаните в категориите на сайта стоки/артикули.

 

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. Стрийт Шефс ООД не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

 

Под “Производител” се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през сайта стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

 

Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в сайта и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Сайта си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

 

Под “Клиентски профил” се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от сайта за целите, посочени в настоящите общи условия.

 

Под “Продажна цена” се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

 

II. Покупко-продажба през сайта на Стрийт Шефс ООД

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната ѝ цена в сайта по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

 

Сайта не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Сайта, в рамките на 2 (два) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.

 

 

 

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 1(един)  до 3 (три) работни дни на територията на България от потвърждаване на поръчката. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

 

Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на Клиента при получаване на стоката на документа за транспорт, доставен от куриера.

 

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Сайта се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи и по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Рекламация

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;

 

– при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

 

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането ѝ при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

 

В изброените случаи, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до сайта.

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през сайта, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването ѝ. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Сайта и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента.

 

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:

 

Стрийт Шефс ООД , гр. София на следния  е-mail адрес: support@streetchefs.bg. Изявлението за отказ трябва да съдържа информация за личната банкова сметка на Клиента, по която ще бъде възстановена заплатената от него сума.

 

Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока,  да осигури запазването на нейното качество и безопасността ѝ. Сайта е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми без разходите по доставката не по-късно от 7 (седем) работни дни, считано от датата, на която стоката е върната на адреса на Сайта.

 

Стрийт Шефс ООД полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за  пълнотата на същата.

 

Клиентът е длъжен да обезщети Стрийт Шефс ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Стрийт Шефс ООД  и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

Гаранция

Всички продукти, които се продават от Сайта на Стрийт Шефс ООД се ползват от условия за гаранция съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови и в оригинални опаковки.

 

Стрийт Шефс ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Стрийт Шефс ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите. Стрийт Шефс ООД не носи отговорност, в случай че Клиентите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

 

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Стрийт Шефс ООД, възникнали във връзка с валидно подадена и потвърдена преди промените заявка за покупка на стока.

 

При използване на Сайта на Стрийт Шефс ООД, Клиентите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки  законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

 

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт, правите поръчка или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 5 години, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

 

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, телефон, имейл адрес и идентификацията на съответното платежно средство (в случаите, в които е избрана опция за плащане различна от “наложен платеж”).

 

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

 

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка),

 

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

 

Бисквитки

Нашият уеб сайт/платформата, на която се намира нашият онлайн-магазин, използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

 

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

 

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

 

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

 

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

 

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

 

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

 

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

 

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

 

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

 

Дата на актуализация на Общите условия: 31-01-2022.

logo copy.png
bottom of page