top of page

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 

„Vespa x Street Chefs" 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Vespa x Street Chefs“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от "Стрийт Шефс ООД - Организатор с партньорството на „Италия Моторс" ЕООД.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

 

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.streetchefs.bg за целия период на Промоцията.

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички обекти от веригата Стрийт шефс, подробно описани  по-долу:

гр. София

  1. ул. Козяк № 2-4 – 0889052595

  2. ул. Ралевица № 90 – 087 8052575

  3. ул. Николай Хайтов № 14 – 0877882585

  4. ул. Алабин №39 – 0889 052565

  5. 109 Samokovsko shose Blvd. – 087 911 8827

  6. пл. Знаме на мира № 2 - 0889052565

  7. ул. Асен Златаров № 2 – 0883 412312

гр.Пловдив

ул. Златарска №3 -- 0884664682

АМ ТРАКИЯ

1. 162-ри километър посока Бургас

2. 69-ти километър посока София

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на организатора на промоцията и неговите партньори, свързани с промоцията.

Чрез участието си в играта декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията  се провежда в периода: от 01.09.2023г. до 15.12.2023.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7. С участие в промоцията може да бъде спечелени следните награди: 

7.1 Тениска Vespa x Street Chefs

7.2 Ваучер от Street Chefs на стойност 30лв

7.3 Ключодържател Vespa

7.4 Чаша Vespa

7.5 Мотоциклет Vespa Primavera Pic Nic

 

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на минимална стойност 30лв. от участващ обект,​ регистриране касовия бон на уеб сайта на STREET CHEFS до 15 декември, последване Street Chefs и Moto Plex в Instagram.

8.2 Тегленето на награди, ще се осъществява всеки понеделник:

11.09.2023 - 3 награди

18.09.2023г. - 3 награди

25.09.2023г. - 3 награди

02.10.2023г. - 3 награди

09.10.2023г. - 3 награди

16.10.2023г. - 3 награди

23.10.2023г. - 3 награди

30.10.2023г. - 3 награди

06.11.2023г. - 3 награди

13.11.2023г. - голяма награда / Vespa Primavera Pic Nic/ 

8.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като изтрие публикацията си от страницата на Street Chefs във facebook, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента заявки за участие, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

13.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

• Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

• Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

• Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

• Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

• Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

• Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

• Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

• Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

       На адреса на организатора: hello@streetchefs.bg, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

Предоставените от участниците лични данни са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация за участие, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата;

  • за данъчви цели съгласно бългаското законодателство.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Организатора и на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Организатора и ККХБК, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на Организатора (напр. подизпълнители), (в) други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът и ККХБК ще съхраняват личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в промоцията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на спечелена награда в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, имейл, телефонен номер.

13.3. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

logo copy.png
bottom of page