top of page

ПЕЧЕЛИВШИ В ИГРАТА НА STREET CHEFS И COCA-COLA:

1. Nikola Vasilev

2. Елица Ябаджиева

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 

„Кока Кола и Стрийт Шефс – грил промоция Октомври 2021“

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Кока Кола и Стрийт Шефс – грил промоция Октомври 2021“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ………………../стрийт шефс - Организатор с партньорството на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД (ККХБК).

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

 

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.streetchefs.bg за целия период на Промоцията.

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта

……………………

 

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички обекти от веригата Стрийт шефс, подробно описани  по-долу:

 1. Koziak – 0889052595

 2. Sofia Business Park – 087 9092535

 3. Blv. Bulgaria – 087 8052575

 4. zk. Iztok – 0877882585

 5. 109 Samokovsko shose Blvd. – 087 911 8827

 6. 69 Cherni vrah Blvd. – 087 666 6683

 7. 52 Kosta Lulchev Str. – 087 611 1583

 8. 15 Vitosha Blvd. – 0876023020

 9. 39 Alabin Str. – 0889 052565

 10. 2 Asen Zlatarov Str. – 0883 412312

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на организатора на промоцията и неговите партньори, свързани с промоцията.

Чрез участието си в играта декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията  се провежда в периода: от 11.10.2021г. до 08.11.2021 или до изчерпване на количествата на скреч картите в участващите обекти, което от двете събития настъпи по-рано.

6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. Участващите опаковки на "продукти на Coca Cola" са Coca-Cola, Coca-Cola No Sugar, Fanta и Sprite в опаковки от 0.330L.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една от общо 2 от следните награди:

GC722D34

Optigrill+ XL, 800cm2

 

Наградата е на стойност е над 100 лв без ДДС.

7.2. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати дължимия данък върху стойността на същата.

Тъй като наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463, същото осигурява и декларирането и заплащането на данъка за същите награди от свое име. В този смисъл „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД има законен интрес да получи информация за раздадените награди, както и да получи данните на печелившите, за да изпълни задължението си за деклариране на същите пред Национална агенция по приходите, след като внесе дължимия данък.

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на меню с включен продукт на Coca-Cola 330ml на минимална стойност 13,80 лв. от участващ обект, както и регистрация в платформата facebook.

8.2. За всяко закупено меню по т. 8.1, потребителят ще има право да получи на място от същия обект един брой скреч карта, с която да участва в промоцията. Скреч картата трябва да се пази до края на промоцията, като при спечелване на наградам тя се предоставя на организатора.

8.3. За спечелване на награди, описани в т. 7.1., е необходимо участникът да изтрие скреч картата, получена в обекта, така че да се появи номер от 1 до 3000. След това да направи снимка на своята скреч ката, където номера да е ясно различим. Снимката на картата трябва да бъде публикувана на страницата на Стриийт шефс в платформата facebook ……………. под публикацията, свързана с промоцията. В същата публикация ще се описва начина на участие и ще се подканват участниците да публикуват снимката в коментар. За да публикува снимка участникът е необходимо да има регистрация на платформата facebook, според правилата на същата платформа, както и да може да получава съобщения през платформата. Организаторът и партньорите му не носят отговорност за предоставените чрез платформата данни, а само за тези, които той доброволно предоставя по силата на тези правила и участието си в промоцията в отговор на съобщенията, които ще му бъдат изпратени, ако спечели награда.

8.4. След края на промоцията от всички, които са заявили с коментар със снимка на скреч карта, учстието си в промоцията, Организаторът ще изтегли на чрез томбола на произволен принцип двама печеливши.

Печелившите ще бъдат изтеглени на 15.11.2021г. и обявени на сайта/страницата до няколко дни след тегленето, като същите ще бъдат информирани, че печелят и чрез съобщение в платформата facebook до профила, от който е публикувана снимката с печелившата скреч карта. Участниците трябва да отговорят на съобщението като посочат име, фамилия и телефонен номер, както и в кой от обектите искат да получат наградата си. Участникът ще получи потвърждение от Организатора в профила си или по телефона, предоставен за връзка и идентификация. След като бъде уточнена дата и обект за получаване на наградата, печелившият трябва да се яви на посочената дата в обекта, за да получи лично наградата си, като същият ще бъде помолен да се идентифицира.

8.5. Награди, които не са получени от победителя в рамките посочения ден и место, ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител, който ще бъде изтеглен и обявен допълнително. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД с цел изпълнение на законовото им задължение да декларират наградата съгласно описаното в т. 7.2 от настоящите правила. „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

8.6. За получаване на наградата печеившият трябва да предаде и печелившата скреч карта, на която трябв да се вижда четливо печелившия номер.

8.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

9.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата, посочена в част 7 от Официалните правила.

9.5. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като изтрие публикацията си от страницата на Street Chefs във facebook, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента заявки за участие, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

13.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

• Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

• Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

• Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

• Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

• Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

• Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

• Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

• Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: ………………………, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефон ……………………..

Предоставените от участниците лични данни са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация за участие, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата;

 • за данъчви цели съгласно бългаското законодателство.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Организатора и на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Организатора и ККХБК, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на Организатора (напр. подизпълнители), (в) други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът и ККХБК ще съхраняват личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в промоцията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на спечелена награда в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, телефонен номер.

13.3. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

logo copy.png
bottom of page